Monthly Archives: Ukuboza 2016

RWANDA: ISHYAKA FDU-INKINGI RYIFURIJE ABANYARWANDA N’INSHUTI Z’U RWANDA UMWAKA MUSHYA MUHIRE WA 2017

Banyarwanda , Banyarwandakazi, nshuti z’u Rwanda

Kuri uyu munsi tariki ya 31 Ukuboza 2016, mw’izina ry’Ishyaka FDU-Inkingi n’iry’umuyobozi waryo Madamu Victoire Ingabire Umuhoza uhejejwe mu munyururu ku bw’akamama, no mw’izina ryanje bwite, ndagira ngo mbifurize Umwaka Mushya Muhire wa 2017. Muzawugiremo amahoro n’uburenganzira bwanyu bwose bw’ikiremwamuntu buzatuma mushobora kwinyagambura mugashobora gusubira i bumuntu.

Mu gihe turangiza uyu mwaka, ni ngombwa gusubiza amaso inyuma tukareba aho tuva n’aho tujya, ibyatubayeho uyu mwaka n’ibyo duteganya gukora umwaka utaha, kugira ngo u Rwanda rube igihugu cyubahiriza amategeko n’uburenganzira bw’ikiremwa-muntu, gitanga amahwemo mu baturage bacyo, ntihagire uvutswa utwe; igihugu kirangwa na demokarasi isesuye, ishingiye ku mashyaka menshi; igihugu kirangwa n’ubutabera bwigenga budakorerwamo n’abanyapolitiki cyangwa abayobora inzego za gisirikari n’iz’umutekano, abanyarwanda bakareshya imbere y’amategeko; igihugu kitagira ivangura iryo ari ryo ryose, igihugu cyumva kandi kikimakaza ugushyikirana n’ubwiyunge nyabwo bw’Abanyarwanda, igihugu gikangurira Abanyarwanda kubahana hagati yabo kandi bakubaha n’abandi, ntihagire ukandamizwa cyangwa ngo azire ubwoko bwe, akarere akomokamo cyangwa amateka ye.